Stasto
 1. Zawór elektromagnetyczny (elektrozawory)– zawór, którego zadaniem jest odcinanie lub sterowanie przepływem mediów ciekłych lub gazowych. Rolę elementu sterującego pełni cewka elektromagnetyczna. W zaworach elektromagnetycznych zmianę położenia zaworu uzyskiwana jest poprzez podanie napięcia na cewkę. W wyniku przepływającego prądu elektrycznego powstałe pole magnetyczne przyciąga rdzeń, pokonując siłę sprężyny. Po zdjęciu napięcia znika pole magnetyczne a rdzeń wraca do pozycji wyjściowej na skutek działania siły sprężyny.
 2. Zawory współosiowe COAX – müller co-ax ag jest producentem, którego sztandarowy wyrób, zawór współosiowy, opisywany jest przez rynek jako mercedes wśród zaworów. Unikalna, odciążona ciśnieniowo konstrukcja pozwala tworzyć zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania o średnicach do DN250 oraz na ciśnienia do 500 bar. Opatentowane rozwiązanie techniczne charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami:
  • Odporność na zanieczyszczenia:
  • Zawór odciążony ciśnieniowo / działanie od 0 bar:
  • Szczelność przeciwciśnieniowa:
  • Szybkie przesterowanie:
  • Działanie dwukierunkowe:
  •  Kompaktowa budowa:
  Zawory Coax dobierane są każdorazowo pod konkretne parametry aplikacji i produkowane na zamówienie. Zaworom tym nadawane są indywidualne sześciocyfrowe numery KNA pozwalające na łatwą identyfikację wykonania.
 3. Zawór grzybkowy – zaliczany jest do grupy zaworów regulujących lub odcinających. Organem zamykającym jest ruchomy grzyb, który opada na gniazdo umieszczone w korpusie. Zawory grzybkowe charakteryzują się bardzo dużą żywotnością, dzięki czemu często wykorzystywane są w aplikacjach o dużej częstotliwości przesterowań. Zawory grzybkowe w naszej ofercie dostępne są w wariancie z napędem elektrycznym bądź pneumatycznym oraz ze sterowaniem ręcznym.
 4. Beztłoczyskowy siłownik magnetyczny –siłowniki beztłoczyskowe są stosowane tam, gdzie wymagany jest długi skok, a jednocześnie jest ograniczone miejsce (brak miejsca na wysunięcie tłoczyska z klasycznego siłownika liniowego). W siłownikach ze sprzężeniem magnetycznym ruch tłoka i siła wywierana przez ciśnienie powietrza na powierzchnię tłoka, są przenoszone przez silne magnesy stałe na wózek siłownika. Przenoszona siła odpowiada sile standardowego siłownika pneumatycznego.
 5. Cewka elektromagnetyczna – część obwodu elektrycznego, element elektroniczny bierny.

  Cewka posiada uzwojenie wykonane z pewnej liczby zwojów przewodnika nawiniętych np. na powierzchni walca (cewka cylindryczna). Wewnątrz lub na zewnątrz zwojów może znajdować się rdzeń magnetyczny wykonany w większości z materiału ferromagnetycznego. Cewki wykorzystywane są jako siła napędowa w zaworach elektromagnetycznych.
 6. Czujnik przepływu – element odpowiadający za monitorowanie ciągłego przepływu mediów ciekłych i gazowych. Jego działanie oparte jest na zasadzie pływaka. Wewnątrz cylindrycznej dyszy ze szczelinami lub cylindrycznej rurki pomiarowej znajduje się pływak. Na zewnątrz obwodu przepływu zamontowany jest kontaktron. Przepływające medium przemieszcza pływak w kierunku przepływu. Gdy pływak (z wbudowanym magnesem) osiągnie pozycję kontaktronu, ten ostatni się zamyka. Gdy natężenie przepływu rośnie, pływak przemieszcza się dalej w kierunku przepływu, do osiągnięcia blokady.
 7. Przekaźnik ciśnienia – element aparatury kontrolno-pomiarowej, służący do monitorowania ciśnienia w instalacji, wykorzystywany często w funkcji alarmu górnego bądź dolnego. Przekaźniki stosuje się, gdy osiągnięcie lub przekroczenie zadanej nastawy ciśnienia wymaga przekazania sygnału elektrycznego do układu sterowania. W przekaźniku po osiągnięciu zadanej nastawy ciśnienia, następuje zwarcie lub rozwarcie wewnętrznych styków obwodu elektrycznego.
 8. Filtr do sprężonego powietrza – jeden z elementów jednostki przygotowania sprężonego powietrza. Odpowiada za oczyszczenie powietrza z niepożądanych cząstek smarów, wody i innych zabrudzeń. Stosowanie filtrów chroni urządzenia pneumatyczne, przez co zmniejsza koszty związane z serwisowaniem oraz podnosi wydajności instalacji.
 9. Magnetyczny czujnik położenia – czujniki magnetyczne stosuje się przy siłownikach pneumatycznych do wskazywania, czy siłownik osiągnął położenie krańcowe. Tłoki siłowników mają wbudowane elementy magnetyczne. Jeżeli tłok przesunie się do pozycji, w której znajdzie się w polu działania czujnika, to wygenerowany zostanie sygnał elektryczny.
 10. Manometr – jest to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia. W standardowym wykonaniu wartość ciśnienia pokazuje wskazówka na tarczy manometru. Dostępne są również manometry cyfrowe z wyświetlaczem elektronicznym.
 11. Manometr stykowy– manometr, który oprócz wskazania optycznego, ma również zamontowany przekaźnik ciśnienia. Przekaźnik wysyła sygnał elektryczny jeżeli ciśnienie przekroczy nastawioną wartość.
 12. Manometr glicerynowy – manometr, którego tarcza wypełniona jest gliceryną. Manometry glicerynowe zaleca się do stosowania w aplikacjach, gdzie występują duże skoki ciśnienia albo drgania instalacji. Wypełnienie glicerynowe spowalnia ruch wskazówki przez co ułatwia odczyt i chroni ją przed uderzeniami ciśnienia.
 13. Olejarka –inaczej nazywana również smarownicą, jest ważnym elementem w układach przygotowania sprężonego powietrza. Jej głównym zadaniem jest wprowadzenie do układu medium mgły olejowej.
 14. Pneumatyczny czujnik położenia krańcowego – przykładem zastosowania takiego czujnika jest montaż na siłowniku. Przy pełnym skoku w chwili zaniku ciśnienia w odpowietrzonej komorze siłownika wysyłany jest pneumatyczny sygnał sterujący. W dzisiejszych czasach rzadko stosuje się czujniki pneumatyczne. Zostały one wyparte przez czujniki magnetyczne. Czujniki pneumatyczne mogą być niezbędnym elementem w układach pracujących w strefach zagrożenia wybuchem.
 15. Pozycjoner (ustawnik pozycyjny) – element sterujący stosowany opcjonalnie w napędach pneumatycznych i elektrycznych. Istotą działania tego urządzenia jest regulacja zadanego położenia napędu. Pozycjoner sterowany jest najczęściej sygnałem prądowym 4-20A lub napięciowym 0-10V. Pozycjoner ustawia urządzenie wykonawcze proporcjonalnie do wartości otrzymywanego sygnału sterującego. Pozycjonery często wyposażone są również w moduł sczytujący rzeczywistą wartość położenia urządzenia wykonawczego i wysyłają do sterowni sygnał zwrotny.
 16. Przekaźnik próżniowy – Zasada działania jest podobna do klasycznego przekaźnika ciśnienia, tylko zakres nastawy obejmuje podciśnienie. Jeżeli w instalacji wysokość próżni osiągnie zadaną wartość przekaźnik wysyła sygnał elektryczny poprzez zwarcie lub rozwarcie wewnętrznych styków obwodu elektrycznego.
 17. Przepustnica (inaczej „Butterfly valve”) – element armatury służący do odcinania oraz regulacji przepływu medium. Zamknięcie przepływu następuje poprzez obrotowy ruch tarczy umieszczonej wewnątrz kanału. Przepustnice charakteryzują się lekką i kompaktową konstrukcją, co - szczególnie przy większych średnicach - ma odzwierciedlenie w niskiej cenie w porównaniu np. z zaworami kulowymi. Dodatkową zaletą przepustnic jest fakt, że kontakt korpus armatury nie ma kontaktu z medium przez co często może być wykonany ze słabszego materiału co również przekłada się na koszty. Oferujemy przepustnice z dźwignią bądź przekładnią ręczną, napędem elektrycznym oraz napędem pneumatycznym.
 18. Przetwornik ciśnienia – Ciśnienie mierzonego medium jest kierowane przez standardowe przyłącze procesowe i oddziałuje na wewnętrzny element czujnika ciśnienia. Wewnętrzne elementy elektroniczne przetwarzają surowy sygnał z czujnika na przefiltrowany, wzmocniony standaryzowany sygnał z kompensacją temperaturową, np. sygnał 4 … 20 mA. Wartość sygnału wyjściowego jest proporcjonalna do wartości mierzonego ciśnienia.
 19. Regulator ciśnienia (reduktor) – zawór ustawiający na wyjściu żądaną wartość ciśnienia niższą od wartości wejściowej. Regulator ciśnienia ma za zadanie, utrzymywać stałą wartość ciśnienia na wyjściu niezależnie od zmian wartości ciśnienia wejściowego, także przy zmiennej wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór. W standardowym wykonaniu do regulacji wartości nastawy służy pokrętło ręczne.
 20. Regulator proporcjonalny – jest to reduktor ciśnienia, którego wartość nastawy nie jest ustawiana ręcznie przez operatora, ale zdalnie za pomocą sygnału elektrycznego, najczęściej prądowego 4-20mA bądź napięciowego 0-10V. Wartość nastawy ustawiana jest proporcjonalnie do wartości sygnału sterującego.
 21. Regulator ciśnienia wstecznego[ang. back pressure regulator] – reduktor, który utrzymuje nastawioną wartość ciśnienia przed zaworem, a nie za, tak jak standardowy regulator ciśnienia
 22. Rotametr – przepływomierz pływakowy posiadający zmienny przekrój służący do pomiaru natężenia przepływu cieczy. Przybiera on postać pionowej szklanej rury, która rozszerza się ku górze. W rurze umieszczony jest pływak. Ruch płynu powoduje unoszenie pływaka do położenia, w którym zrównoważą się siły. Na rurce umieszczona jest skala i na podstawie położenia pływaka można odczytać aktualne natężenie przepływu płynu.
 23. Siłownik pneumatyczny – rodzaj siłownika, którego główną siłą napędową jest gazowy czynnik roboczy, najczęściej odpowiednio przygotowane powietrze. Jego działanie skupia się na zamianie energii sprężonego powietrza na energię mechaniczną. Wykorzystywane w automatyce oraz różnorodnych maszynach.Siłowniki pneumatyczne pełnią często rolę podajników i urządzeń dociskowych.
 24. Pneumatyczne zawory rozdzielające –są grupą elementów pneumatyki, których zadaniem jest sterowanie kierunkiem przepływu czynnika roboczego. Zmiana kierunku przepływu odbywa się w zależności od konstrukcji zaworu rozdzielającego za pomocą ruchomego suwaka, płytki rozdzielającej lub grzybka. Wykorzystywane do realizacji przemieszczeń elementów wykonawczych takich jak siłowniki pneumatyczne oraz realizowania funkcji sterujących, regulacyjnych i logicznych.
 25. Jednostka przygotowania sprężonego powietrza (FRL) – blok składający się z filtra powietrza, zaworu redukcyjnego oraz smarownicy tj. olejarki. Celem jest filtracja powietrza, zredukowanie ciśnienia oraz nasmarowanie mgłą olejową. Blok przygotowania powietrza posiada budowę modułową.
 26. Tłumik – element w układzie sprężonego powietrza montowany na wyjściu służący do obniżenia natężenia hałasu powstałego w wyniku upustu sprężonego powietrza do atmosfery.
 27. Zawór bezpieczeństwa – zawór otwierający się samoczynnie w momencie, gdy ciśnienie medium przekroczy dopuszczalną, nastawioną wartość. Jego użycie w instalacji zapobiega awarii kolejnych elementów układu na skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia.
 28. Zawór czasowy (opóźniający) –element czasowy, którego funkcją jest uzyskanie opóźnienia dla sygnału pneumatycznego. Wartość opóźnienia sygnału wyjściowego ustawia się poprzez pokrętło regulacyjne.
 29. Zawór dławiąco – zwrotny –zawór złożony z dwóch zaworów: dławiącego oraz zwrotnego. Umożliwia on swobodny przepływ medium w jednym kierunku oraz dławienie medium w kierunku przeciwstawnym. W ofercie posiadamy zawory dławiąco – zwrotne blokowe, obrotowe i wkręcane.
 30. Zawór dławiący – Zawór dławiący wykorzystywany jest do regulowania przepływu w obu kierunkach. W ofercie posiadamy zawory dławiąco – zwrotne blokowe, obrotowe, wkręcane oraz zawory iglicowe.
 31. Zawór kulowy – zawór odcinający, którego organ roboczy to kula z otworem. Kula połączona jest poprzez wał z napędem i może obracać się o 90°. Jeżeli otwór w kuli ustawiony jest w osi przepływu to zawór jest otwarty. Obrót kuli o 90° powoduje zamknięcie zaworu. Zawory kulowe używane są najczęściej do realizowania funkcji zamknij/otwórz, ale dostępne są również zawory regulacyjne. Otwór w kuli nie jest wtedy okrągły tylko przybiera formę litery V.
 32. Zawór powolnego startu –jego zadaniem jest zabezpieczenie układu przed uszkodzeniem, spowodowanym gwałtownym wzrostem ciśnienia w momencie włączenia zasilania. Jego działanie opiera się na powolnym otwieraniu i zwiększaniu przepływu. Możemy go postrzegać jako zawór dławiący, który podnosi płynnie ciśnienie w instalacji.
 33. Zawór upustowy – zawór mający za zadanie odprowadzać nadmiar czynnika roboczego z układu proporcjonalnie do przekroczenia nastawionej wartości ciśnienia. Nadmiar czynnika może być zwracany w wybrane miejsce bądź kierowany poza układ.
 34. Zawór zaciskowy [ang. pinch valve] – wnętrze zaworu stanowi elastyczny wąż. W stanie spoczynkowym wąż jest otwarty i przez zawór może płynąć medium. Zamknięcie zaworu następuje poprzez ściśnięcie węża realizowane zazwyczaj pod wpływem sprężonego powietrza podanego do komory wokół węża. Zawory zaciskowe charakteryzują się tym, że nie mają stref martwych mogą więc być stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Zawory zaciskowe to także idealna armatura do odcinania i regulowania przepływu mediów powodujących ścieranie i korozję lub zawierających włókna. Stosuje się je często do odcinania i regulowania przepływu emulsji, szlamów, pyłów, substancji gazowych, sprężonego powietrza.
 35. Zawór żaluzyjny - zawory te służą do szybkiego, precyzyjnego i efektywnego sterowania mediami płynnymi, gazowymi i parą. Organem roboczym są dwie tarcze (żaluzje) z wyciętymi żeberkami. Jedna tarcza pozostaje nieruchoma, a druga ślizga się po niej w górę i w dół. W zależności od ustawienia tarcz w stosunku do siebie wycięte żeberka otwierają bądź zamykają prześwit przez zawór. Zaletą tego typu budowy jest:
  • mała przestrzeń potrzebna do zabudowy;
  • doskonałą szczelność w pozycji odciętej;
  • bardzo dobra charakterystyka regulacji także przy wysokim ciśnieniu różnicowym
  • duża żywotność;

   W ofercie posiadamy zawory żaluzyjne: odcinające, ręczne (regulacyjne), regulacyjne z napędem elektrycznym, regulacyjne z napędem membranowym, regulacyjne z napędem tłokowym.
 36. Zawór zwrotny – zawór służący do zapewnienia przepływu medium tylko w jednym kierunku. W kierunku blokowania zawór pozostaje cały czas zamknięty. W kierunku przepływu zaworów otwiera się dopiero po przekroczeniu pewnej progowej różnicy ciśnień, nazywanej ciśnieniem otwarcia.
 37. Zasuwa nożowa – Zasuwa nożowa służy do regulacji bądź zamykania przepływu płynnych czynników roboczych płynnych oraz sypkich najczęściej w formie proszków bądź granulatów. Zasuwę nożową szeroko wykorzystuje się w sieciach kanalizacyjnych czy oczyszczalniach ścieków, gdyż jej budowa umożliwia odcinanie mediów zawierających cząstki stałe. Zasuwa nożowa często stosowana jest także w przepompowniach ścieków, sieciach kanalizacyjnych, obiektach melioracyjnych, stacjach przesypowych, przemyśle spożywczym i piwowarskim, papierniczym, metalurgicznym, przemyśle chemicznym i innych. Posiadamy w sprzedaży zasuwy nożowe z napędem ręcznym, pneumatycznym bądź elektrycznym.
 38. Szybkozłączka – Szybkozłącza przeznaczone są do stosowania w pneumatycznych i hydraulicznych systemach i układach. Dzięki szybkozłączom można prosto, wygodnie i bezpiecznie łączyć ze sobą przewody i węże pneumatyczne i hydrauliczne. Szybkozłączka składa się z dwóch elementów: wtyku i gniazda. Po wypięciu wtyku szybkozłącza, część damska (gniazdo) działa jak zawór odcinający, zamykając automatycznie przepływ czynnika roboczego. Najważniejszą cechą połączenia przewodów z zastosowaniem szybkozłączy jest możliwość szybkiego i wygodnego rozłączenia.
 39. Szybkozłączka obustronnie odcinająca – w tradycyjnych szybkozłączach tylko gniazdo wyposażone jest w zawór zwrotny, a wtyk po wypięciu pozostaje cały czas otwarty. W szybkozłączach obustronnie odcinających również wtyk wyposażony jest w zawór odcinający. Po rozłączeniu zarówno gniazdo jak i wtyk blokują wypływ medium na zewnątrz. Szybkozłacza obustronnie odcinające stosowane są zazwyczaj do mediów ciekłych, gdzie nie chcemy, aby po rozłączeniu z węża wydostał się płyn.
 40. Klapa zwrotna – Klapa zwrotna składa się z uchylnej tarczy połączonego z korpusem za pomocą przegubu. Parcie cieczy na wewnętrzną stronę tarczy powoduje otwieranie się klapy, a w konsekwencji umożliwienie przepływu medium instalacji. Parcie cieczy na zewnętrzną stronę klapy powoduje jej docisk do uszczelki oraz zamkniecie przepływu czynnika roboczego. Zastosowana w instalacji zapobiega występowaniu zjawiska przepływu wstecznego.
 41. Złączki wtykowe (Push-In) – W tego typu złączkach wąż jest wkładany do złączki aż do ogranicznika, gdzie specjalny pierścień mocujący zabezpiecza go przed wypięciem. Połączenie jest szczelne bez konieczności użycia dodatkowych środków pomocniczych. Po naciśnięciu na pierścień zwalniający, zabezpieczenie mocujące zostaje odblokowany i wąż można wysunąć ze złączki. Złączki wtykowe są najczęściej spotykanymi złączkami w pneumatyce ze względu na wygodę i szybkość łączenia i rozłączania.
 42. Złączki skręcane – zapewniają połączenie bardziej szczelne i odporne na uszkodzenia mechaniczne niż złączki wtykowe. Złączka skręcana składa się z korpusu i nakrętki, a wąż umieszczany jest pomiędzy tymi dwoma elementami. Dokręcenie nakrętki powoduje zaciśnięcie węża na specjalnie wyprofilowanym stożku na korpusie złączki gwarantując szczelne i wytrzymałe połączenie.
 43. Złączki z pierścieniem zacinającym – przeznaczone są najczęściej do łączenia rur hydraulicznych. Złączki składają się z trzech elementów: korpusu, pierścienia zacinającego i nakrętki. Poprzez dokręcenie nakrętki pierścień zacinający wrzyna się w zewnętrzną powierzchnie rury i łączy na sztywno rurę z korpusem złączki.
500000

sprzedanych zaworów

20000

produktów w magazynie

852

zadowolonych klientów

70

dostaw miesięcznie

Nasza historia w pigułce

Założenie firmy STASTO Austria

Inż. Otto Staudacher i inż. Gerhard Stocker podjęli wspólną decyzję o założeniu firmy STASTO. Pierwszą siedzibą firmy jest stare mieszkanie przy ul. Gabelsbergerstrasse w Innsbrucku.

Założenie firmy STASTO Polska

Polska spółka córka otworzona w Warszawie, należąca w 100% do STASTO Austria, zatrudnia 6 pracowników. Polski rynek ma duży potencjał, który można wykorzystać poprzez profesjonalną obsługę.

Utworzenie STASTO International KG

STASTO International wspiera wszystkie oddziały STASTO w zakresie zarządzania, marketingu, product & partnermanagement oraz data management.

Stasto na podium w rankingu Austria´s Leading Companies

Renomowana gazeta gospodarcza „Wirtschaftsblatt” we współpracy z analitykami uznali STASTO z jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Austrii w roku 2013.

Nasza historia w pigułce

Nasi klienci

Logo Rockfin
Logo Aurex
Logo Armsil
Logo Striko Westofen
Logo Mine Master
Logo Lena